Dash 03 SAM200 Platform kit for John Deere (Premium Cab) - Vantage E & W